HÌNH THỨC HỌC TẬP

Chương trình học của GL&S có hình thức học tập rất khác biệt nhằm mang đến hiệu quả tối ưu, cụ thể: