Đầu ra chương trình

The Programs' Outcome
Đầu ra chương trình
Phát triển năng lực tiếng Anh ứng với các thang đo:

HOP ON THE FERRIS WHEEL

Ở cấp độ cuối cùng, trẻ sẽ trải qua kỳ sát hạch năng lực ngôn ngữ, tương đương với trình độ Pre-A1 theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu
  1. Level 1
  2. Level 2
  3. Level 3
  1. PRE A1

SHARING JOURNEY

Đầu ra của chương trình học tập SHARING JOURNEY giúp các em đạt được các chuẩn của Khung Tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages) và Chuẩn Khảo thí của Hội đồng Cambrigde (Cambridge English Examinations) như sau:
  1. Starter
  2. Level 1
  3. Level 2
  1. PRE A1
  2. Foundation Level
  1. Level 3
  2. Level 4
  1. A1
  2. Movers
  1. Level 5
  2. Level 6
  1. A2
  2. Flyers

JOURNEY TO THE WORLD

Đầu ra của chương trình học tập JOURNEY TO THE WORLD giúp các em đạt được các chuẩn của Khung Tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages) và Chuẩn khảo thí của Hội đồng Cambrigde (Cambridge English Examinations) như sau:
  1. Level 1
  2. Level 2
  1. A2
  2. KET
  1. Level 3
  2. Level 4
  1. B1
  2. PET
  1. Level 5
  2. Level 6
  1. B2
  2. FCE
  1. Level 7
  1. C1
  2. CAE
Phát triển năng lực tiếng Anh ứng với các thang đo của Khung Tham chiếu Trình độ Ngôn ngữ chung của Châu Âu

(Common European Framework of Reference for Languages)
Làm giàu kỹ năng toàn cầu gồm:
1
Các kỹ năng học tập và thích ứng (Learning & Innovation Skills) như: Tư duy phản biện (Critical Thinking); kỹ năng giao tiếp (Communication Skills); hợp tác (Collaboration Skills) và sáng tạo (Creativity).
2
Các kỹ năng và giá trị sống ứng với lứa tuổi
(Age-Appropriate Living Values & Life Skills).
3
Các kỹ năng thông tin, truyền thông và kỹ thuật số
(Information, Media & Technology Skills).
Theo đó, PHƯƠNG CHÂM HỌC TẬP và GIẢNG DẠY xuyên suốt toàn bộ hoạt động sư phạm của GL&S, hướng đến người học là:

Learn ENGLISH. Earn GLOBAL SKILLS.

English Skills

Learning & Innovation Skills

Critical thinking. Communication Collaboration & creativity

Living values & Life skills

Information, media & technology skills